Ordonanta de Urgenta nr 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei pentru cresterea copilului si actualizarile date de Legea 7 din 2007

Data publicării: 02-02-2007

In vederea realizarii obiectivelor inscrise in Programul de guvernare, cu privire la imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au natura contributiva sau nu au legatura cu riscurile sociale asigurate, din necesitatea imbunatatirii echilibrului social-economic al familiei, prin sustinerea acesteia in vederea cresterii copilului, in scopul stimularii cresterii natalitatii si diminuarii fenomenului de abandon al copiilor, pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, in structura bugetului asigurarilor sociale de stat si in aceea a bugetului de stat, fapt ce impune reflectarea in bugetele anului 2006 a sumelor necesare, avand in vedere ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au o legatura directa cu drepturile de pensie a fost inclusa in aprilie 2004 in Planul de actiune PAL, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea conditionalitatilor pentru "PAL 2", corespunzator obiectivului specific "Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta, tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonantei de urgenta a Guvernului, ar conduce la grevarea in continuare a bugetului asigurarilor sociale de stat, in detrimentul pensiilor, afectand astfel interesele persoanelor varstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate in Programul de guvernare 2005-2008 si in documentele de pozitie intocmite in urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare necesare aplicarii acestui act normativ,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

Art. 1.

 

1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunara in cuantum de 800 lei (RON).

2) * modificat prin Legea 7 /2007

  Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
 a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
 b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
 c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
 d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
 f) au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
 g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
 h) au beneficiat de pensii de invaliditate;
 i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
 j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
 k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
 l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii

 

(3) Prin venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege: venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, asa cum sunt definite de aceasta lege.

 

 

Art. 2.

 Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1) este de 600 lei (RON).

 

Art. 3. – * modificat prin Legea 7 /2007

(1) Persoanele care sunt îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei.

 

(2) Stimulentul prevăzut la alin. (1) se acordă şi persoanelor care au fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă cuprinse în Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2001, precum şi de alte acte normative referitoare la stabilirea şi acordarea acestui drept, denumite încontinuare acte normative speciale.

 

(3) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea copilului şi solicită dreptul la stimulent, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

 

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. (1) este de 100 lei


Art. 4.
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul alocatiei de stat pentru copii prevazute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, este urmatorul:
a) 200 lei (RON) lunar, in situatia copiilor in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap;
b) cel acordat conform art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993, republicata, in situatia copiilor in varsta de peste 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap.


(2) Indemnizatia sau stimulentul prevazute la art. 2, respectiv la art. 3 alin. (2) din prezenta ordonanta de urgenta, se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii prevazuta la alin. (1) lit. a).

 

Art. 5.

 

(1) De indemnizatia si stimulentul prevazute de prezenta ordonanta de urgenta beneficiaza, optional, oricare dintre parintii firesti ai copilului.


(2)– * modificat prin Legea 7 /2007 
Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi persoana care a fost numită tutore.

 

(3)– * modificat prin Legea 7 /2007
 În situaţia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, se face ţinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care, după caz, s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.

 

 

Art. 6.
(1) * modificat prin Legea 7 /2007

Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, precum şi stimulentul prevăzut la art. 3 se cuvinpentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2), după data de 1 ianuarie 2006.


(2) * modificat prin Legea 7 /2007

Se ia în calcul la stabilirea celor 3 naşteri şi naştereasurvenită până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, în situaţia în care solicitanţii drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţăîndeplinesc condiţiile de acordare a acestora după data de 1 ianuarie 2006

 

(3) Durata de acordare a concediului prevazut la art. 1 se prelungeste corespunzator, in cazul suprapunerii a doua sau trei situatii de natura a genera acest drept, in conditiile prevazute la alin. (1) si (2).
(4) In cazurile prevazute la alin. (3) se acorda o singura indemnizatie, in cuantumul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta.

 

Art. 6 -1 * articol nou introdus de Legea nr 7 / 2007

 (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzutela art. 1 au dreptul la concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

 

(2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 3 luni şi se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), în perioada pânăla împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap.

 

(3) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se depune şi se înregistrează laangajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului.

 

(4) Perioada în care o persoană beneficiază de concediu fărăplata indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie perioadăasimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevăzutede Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 399/2006


Art. 7.

Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
c) locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.

 

Art. 8.

(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, se acorda, la cerere, in baza urmatoarelor documente, dupa caz:
a) actul de identitate al solicitantului;
b) certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
c) certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;
d) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. a);
f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b);
g) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) nu beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
h) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
i) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului - pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv art. 2;
j) dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 3;
k) dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte incadrarea in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2);
k1)* litera noua introdusa de Legea 7/2007
 dovada eliberată de autorităţile competente pentru realizarea veniturilor din activităţi independente sau, după caz, din activităţi agricole, şi a plăţii impozitului pentru acestea;
l) alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.


(2) Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de catre persoanele juridice sau fizice, denumite angajatori, la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) si (2).

 

Art. 9.

(1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun, dupa caz, la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza careia/caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.


(2) Pana la data de 10 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la directiile judetene de munca, solidaritate sociala si familie, respectiv la directia de munca, solidaritate sociala si familie a municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii teritoriale.


(3) Cererile prevazute la alin. (1) se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la directia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv.


(4) Decizia prevazuta la alin. (3) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii.


(5) Contestatiile formulate impotriva deciziei prevazute la alin. (3) se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

 

Art. 10. 

(1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie si stimulent, se cuvin si se platesc dupa cum urmeaza:
a) * modificata de Legea nr 7 / 2007

începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de60 de zile lucrătoare de la acea dată ;

b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c).


(2) Plata alocatiei de stat pentru copii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. a) se face incepand cu luna urmatoare celei in care s-a nascut copilul.


(3) Pentru fractiunile de luna, cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

 

Art. 11.

Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:
a) copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap;
b) a avut loc decesul copilului.

 

Art. 12. 

(1) Plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
a) beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
b) beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
c) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
d) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
e) beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
f) copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
g) beneficiarul a decedat.
h) * litera noua introdusa de Legea 7/2007
 se constată că, timp de 3 luni consecutiv, se înregistreazămandate poştale returnate. 


(2) Plata indemnizatiei prevazute la art. 1 alin. (1), respectiv la art. 2, se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

2-1)* noua introdusa prin Legea 7 /2007
Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi profesionale.

 
2-2)* noua introdusa prin Legea 7 /2007 
 Plata indemnizaţiei se suspendă în situaţia în care persoanele, pentru care se asigură continuitatea plăţii acesteia în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), nu depun cererea în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă

  

(3) Plata stimulentului prevazut la art. 3 se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) In situatia in care beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 7, plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care conditiile respective nu mai sunt indeplinite.


(5) Reluarea platii drepturilor suspendate in situatiile prevazute la alin. (1) se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care se depune cererea.


(6) -*  modificat prin Legea 7 /2007 
 Reluarea plăţii drepturilor suspendate în situaţiile prevăzute la alin. (2), (2-2), (3) şi (4) se face începând cu data depunerii cererii.

 

Art. 13.

(1) In situatiile de suspendare a drepturilor prevazute de art. 12, acestea pot fi solicitate si de catre o alta persoana indreptatita, daca indeplineste cerintele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.


(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda noului beneficiar de la data suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care a operat suspendarea, respectiv de la data cererii, daca cererea a fost depusa dupa acest termen.

 

Art. 14.

(1)- * modificat prin Legea 7 /2007 

 Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat să comunice în scris primăriei oricemodificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea saususpendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia


(2) Comunicarea prevazuta la alin. (1) se transmite de catre primarie directiei teritoriale in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.

 

Art. 15.

Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu pot fi urmarite silit decat in vederea recuperarii, conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu.

 

Art. 16.

(1) Pe perioada in care se beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 1, respectiv la art. 2, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a de doua ori salariul de baza minim brut pe tara, garantat in plata, si se suporta de la bugetul de stat.


(2) Asupra drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege.

 

Art. 17.

Cuantumul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se poate actualiza in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.

 

Art. 18.
(1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) In vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare in conditiile prevazute la alin. (1) se aplica prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Prevederile alin. (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la alin. (1) si care, in acelasi timp, se afla in situatiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
(4) In situatia persoanelor care, in perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile reglementate de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, la determinarea punctajului anual se utilizeaza cuantumul indemnizatiei acordate in perioadele respective.

 

(5) * nou introdus prin Legea 7 /2007 
 Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1, respectiv art. 2, constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată prin Legea nr. 399/2006.


(6) *nou introdus prin Legea 7 /2007 
 În situaţia prevăzută la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul salariul debază minim brut pe ţară garantat în plată din perioada respectivă. (7) * noi introduse
Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta


Art. 19.

Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

 

Art. 20.

(1) Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre directiile teritoriale.

 

(2) * modificat prin Legea 7 /2007 
 Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandataruluiacestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poştal sau, dupăcaz, în cont curent personal ori cont de card

 
(3) Calculul si plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate, datorata pentru drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se fac de catre directiile teritoriale.


(4) * modificat prin Legea 7 /2007 
 Modalităţile de plată a drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. 

 

(5)-* nou introdus prin Legea 7 /2007 
 În cazul achitării drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în cont curent personal sau cont de card, direcţiile teritoriale efectuează plata prin unităţile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.


(6) * nou introdus prin Legea 7 /2007 
 Comisionul bancar prevăzut la alin. (5) nu poate fi mai marede 0,1% din drepturile achitate şi va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între direcţiile teritoriale şi unităţile bancare.


(7) - * nou introdus prin Legea 7 /2007 
Fondurile necesare achitării comisionului bancar pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se suportădin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din aceleaşi fonduri din care se suportă plata drepturilor

 

Art. 21.

(1) Sumele incasate necuvenit se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al directiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie.


(2) Decizia prevazuta la alin. (1) constituie titlu executoriu si poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 544/2004.


(3) Sumele incasate necuvenit ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar se recupereaza de la acesta, in conditiile legii.


(4) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.

 

Art. 22. 

 (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 14 si 25 si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON).


(2) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzii corespunzatoare se fac de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

 

Art. 23. 

Prevederile art. 22 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
Art. 24. – * modificat tot articolul

(1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă seaplică şi persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau în una din următoarele situaţii: a) în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, reglementatăde dispoziţiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2);

b) în concediu de maternitate şi în plata indemnizaţiei aferente şi care, după încheierea acestei perioade, ar fi fost îndreptăţite săbeneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2); c) ar fi fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile cuprinse în actelenormative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2) şi nu au solicitat acest drept; d) cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului reglementată de dispoziţiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2) nu au fost soluţionate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

 

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă şi persoanelor care, până la data de 31 octombrie 2006 au realizat în sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel puţin10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului.

 

(3) Condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) se consideră a fi îndeplinită de persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2).

 

(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordăîncepând cu data de 1 ianuarie 2006 în baza dosarelor transmise ladirecţiile teritoriale de către plătitorii acestui drept.

 

 (5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordăîncepând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare prezentei ordonanţe de urgenţă, respectiv de la data depunerii cererii, dacă a fost depusă după acest termen.

 

(6) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) şi la alin. (2), drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1).

 
Art. 25. - *Modificat prin Legea 7 /2007 
De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului,efectuată în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele normative specialemenţionate la art. 3 alin. (2).”

 

Art. 26. - In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va elabora norme metodologice in aplicarea acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.


Art. 26-1. - nou introdus prin Legea 7 /2007 
Pentru persoanele care au beneficiat până la data de 31 decembrie 2005 de drepturile prevăzute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă


Art. 27. abrogat

 

Art. 28. 

(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.


(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 98, 99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 si 138 din Legea nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Art. 29.

(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si tuturor categoriilor de personal care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.


(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si cheltuielile administrative se asigura din bugetul de stat, prin bugetele ministerelor si institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala.


(3) Pentru perioada cat o persoana dintre cele prevazute la alin. (1) beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului, la stabilirea drepturilor de pensie si a altor drepturi acordate potrivit legii se are in vedere solda bruta lunara, respectiv salariul de baza al functionarilor publici cu statut special, actualizate.


(4) Modalitatile de depunere si de solutionare a cererilor de acordare a drepturilor, in situatia persoanelor prevazute la alin. (1), se stabilesc prin norme interne, aprobate de conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1).

 

Art. 30. 

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in volumul si in structura bugetului de stat, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga

Ministrul apararii nationale,
Teodor Atanasiu

p. Ministrul justitiei,
Maria Cristina Manda,

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu secretar de stat

EMITENT:  GUVERNUL ROMaNIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1008 din 14 noiembrie 2005
 
SURSA :MMSSF

02-02-2007, Vizualizari 2428
 Agentia Nationala de Presa Agerpres Stirile medicale sunt furnizate de Agentia Nationala de Presa "Agerpres", partenerul nostru pe sectiunea de Noutati si Stiri medicale.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.