ROmedic Black Friday:  reduceri la serviciile de promovare a cabinetelor, clinicilor și firmelor medicale

Ordonanta de urgenta vanzare cabinete medicale

Data publicării: 21-03-2008

Ordonanta de urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical.

 

Aceasta lege este preluata de pe site-ul Ministerului Sanatatii Publice
Persoana de contact: jr. Gabriela Angheloiu

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro. Termenul limita pana la care se pot face propuneri 23.03.2008

 

Cititi mai jos textul Ordonantei:

  

ORDONANTA DE URGENTA
privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical


Avand in vedere necesitatea accelerarii procesului de reforma a asistentei medicale ambulatorii, componenta de baza a sistemului sanitar romanesc este necesar sa se adopte cat mai  urgent  prezentul act normativ.
     De asemenea, prin Decizia Curtii Constitutionale nr.871/2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 236/2006 a fost declarat neconstitutional actul normativ care reglementa acest domeniu. Astfel, multe acte si proceduri pentru vanzarea spatiilor medicale, incepute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005, sunt nefinalizate.

    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  
    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale


Art.1
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic pentru vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in care, la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin spatiu medical se intelege spatiul in care se desfasoara efectiv activitate medicala si activitate medicala conexa, precum si cota indiviza corespunzatoare din spatiul comun.
    (3) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si cabinetelor medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, care au fost concesionate in urma unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile
    (4)  Prevederile alin. (1) nu se aplica spatiilor medicale ale ministerelor cu retea sanitara proprie.

Art.2
    (1) Dispozitiile prezentei ordonanta de urgenta nu sunt aplicabile spatiilor medicale situate in imobilele aflate in zona de protectie a unui monument istoric.
    (2) Spatiile medicale situate in imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata si de  Ordonanta de urgenta a Guvernului  83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, pot fi vandute dupa definitivarea situatiei juridice a acestora, potrivit legislatiei in vigoare.

Art.3
    (1) Au dreptul de a cumpara spatiile ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta medicii, medicii dentisti, dentistii, biologii, biochimistii, fizicienii, tehnicienii dentari si celelalte persoane fizice cu drept de libera practica ce desfasoara activitati conexe actului medical si care detin in mod legal spatiul respectiv, precum si persoanele juridice care, detinand in mod legal spatiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1), care doresc cumpararea spatiului in care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisa de cumparare insotita de copii certificate de pe actele care atesta detinerea legala a spatiului respectiv la sediul vanzatorului, in termen de 45 de zile de la publicarea/afisarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau la expirarea termenului prevazut la alin. (4).
    (3) Vanzarea spatiile medicale care se afla in sediile consiliilor locale si judetene, regiilor si societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, si altor institutii publice se face si cu acordul organelor de conducere ale acestora.
    (4) Spatiile medicale concesionate in temeiul Hotararii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale, pentru care concesionarii nu si-au exprimat intentia de cumparare in termenul prevazut la alin. (2), vor fi folosite in continuare de acestia pana la expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul.Capitolul II
    Reguli privind vanzarea spatiilor medicale


Art.4
    (1) Consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, pot aproba prin hotarare lista spatiilor din proprietatea privata a acestora ori din proprietatea privata a statului si care se afla in administrarea lor, ce urmeaza sa fie vandute potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta. Listele astfel aprobate vor fi afisate in mod obligatoriu la sediul consiliului local/judetean si publicate pe site-ul consiliului local/judetean.
    (2) Autoritatile administratiei publice locale, titulare ale dreptului de administrare asupra spatiilor medicale aprobate a fi vandute au obligatia de a comunica actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul ca spatiul respectiv face obiectul prezentei ordonante de urgenta, utilizatorii beneficiind de dreptul de preemtiune asupra spatiilor respective.
    (3) In cazul imobilelor proprietate privata a municipiului Bucuresti, lista spatiilor supuse vanzarii se aproba de catre:
a) consiliile locale ale sectoarelor, cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru spatiile aflate in administrarea lor;
b) Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru spatiile aflate in proprietatea ori administrarea acestuia.

Art.5
    (1) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in fiecare comuna, oras, municipiu, sector al municipiului Bucuresti sau judet in care exista spatii ce cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta se constituie o comisie pentru vanzarea spatiilor medicale, denumite in continuare comisie.
    (2) Comisia se constituie prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, si va fi formata din urmatorii membri:
    a) 2 persoane din aparatul de specialitate al primarului localitatii sau, dupa caz, al presedintelui consiliului judetean, din localitatea, respectiv judetul in a carui proprietate sau administrare se afla spatiul medical;
    b) un reprezentant al autoritatii de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
    c) un reprezentant al Colegiului teritorial al medicilor si, dupa caz, un reprezentant al Colegiului teritorial al medicilor dentisti;
    d) un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, desemnat de directorul general;
    e) 2 consilieri locali ai comunei, orasului, municipiului sau dupa caz 2 consilieri judeteni ai judetului in a carui proprietate, respectiv administrare se afla spatiul medical.
    (3) In cazul imposibilitatii membrilor titulari de a participa la lucrarile comisiei, acestia vor fi inlocuiti de membrii supleanti stabiliti prin dispozitie a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean.
    (4) In termen de 15 zile de la data primirii solicitarii din partea primarilor, respectiv a presedintilor consiliilor judetene, institutiile prevazute la alin. (2) au obligatia de a-si desemna reprezentantii si/sau, dupa caz, inlocuitorii acestora.
    (5) Membrii comisiei isi desemneaza un presedinte. Secretariatul tehnic al comisiei este asigurat prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.
    (6) Membrii comisiei nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori la o persoana juridica care solicita cumpararea spatiului medical. Membrii comisiei nu pot solicita cumpararea de spatii medicale si nu pot fi sot/sotie, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpararea spatiilor medicale. În caz de incompatibilitate, in termen de 5 zile comisia se completeaza cu alti membri din randul supleantilor.
    (7) Activitatea desfasurata de membrii comisiei este atributie de serviciu, cu caracter temporar, pana la epuizarea tuturor activitatilor pe care le impune aplicarea prezentei ordonante de urgenta.

Art.6
    (1) Comisia are urmatoarele atributii:
    a) desemneaza la prima sedinta presedintele, vicepresedintele si secretarul comisiei;
    b) tine evidenta spatiilor care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta;
    c) propune spre aprobarea consiliului local sau judetean vanzarea spatiilor medicale in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
    d) organizeaza licitatia publica cu strigare, daca este cazul.
    (2) Hotararile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.
 


Art.7
(1) Pretul de vanzare al spatiului medical se stabileste prin negociere directa intre cumparator si comisie, pornindu-se de la pretul de vanzare din raportul de evaluare, raport care va evidentia si valoarea investitiilor efectuate de catre solicitant pe baza de acte justificative. Valoarea investitiilor efectuate se poate deduce numai daca acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al detinatorului dreptului de administrare sau in baza contractului de concesiune, dupa caz, valoare ce nu poate depasi jumatate din pretul stabilit in raportul de evaluare.
(2) Raportul de evaluare prevazut la alin.(1) se intocmeste de catre un evaluator, care este selectat prin licitatie publica de catre autoritatea administratiei publice locale, titulara a dreptului de administrare asupra spatiilor medicale aprobate a fi vandute.
(3) Valoarea finala de vanzare a spatiului este stabilita de catre autoritatile prevazute la alin. (2), prin inmultirea pretului stabilit de evaluator cu un indice care reflecta necesitatea serviciului medical in localitatea ori zona in care functioneaza cabinetul medical respectiv.
(4) Criteriile pentru stabilirea indicelui prevazut la alin.(3) se aproba prin ordin comun al Ministerului Sanatatii Publice si al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, avizat de Colegiul Medicilor din Romania si Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
(5) Valoarea prevazuta la alin. (3) este insusita de consiliul local sau judetean.  Art.8
    (1) La finalizarea procedurii de vanzare a fiecarui spatiu, comisia incheie un proces-verbal cuprinzand datele cu privire la desfasurarea procedurii de vanzare si pretul obtinut pentru spatiul vandut.
    (2) Procesul-verbal se depune la sediul vanzatorului, prin grija secretarului comisiei.
    (3) Refuzul de a incheia procesul-verbal sau incheierea acestuia prin nerespectarea dispozitiilor legale poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a tribunalului de catre partea interesata.Art.9
    Contractul de vanzare-cumparare a spatiului medical se incheie in termen de maximum 15 zile de la data incheierii procedurii de solutionare a contestatiilor, potrivit prezentei ordonante de urgenta, si se semneaza, din partea vanzatorului, de presedintele consiliului judetean ori de primar, dupa caz.
   
Art.10
    (1) Pretul de vanzare al spatiilor se va plati de cumparator la incheierea contractului sau, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in rate.
    (2) Spatiile dobandite in conditiile prezentei ordonante de urgenta nu pot fi instrainate, inchiriate sau folosite de cumparator pentru alte activitati decat in scopul desfasurarii activitatii medicale si/sau activitatilor conexe actului medical.
    (3) Anual, o comisie formata din 2 reprezentanti ai vanzatorului si un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2).
    (4)  Incalcarea conditiilor prevazute la alin. (2) atrage nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare a spatiului medical, iar comisia prevazuta la alin. (3)  propune consiliului local sau judetean desfiintarea contractului.

Art.11
    (1) In cazul in care un cumparator, persoana fizica sau juridica, se afla in situatia de a cumpara, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, doua sau mai multe spatii medicale situate in aceeasi comuna, oras sau municipiu ori in unitati administrativ-teritoriale diferite, comisia va aproba vanzarea doar pentru unul dintre spatii, la alegerea cumparatorului.
    (2) In acest scop cumparatorul va semna o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare in conditiile prezentei ordonantei de urgenta.

Art.12
     (1) Vanzarea spatiilor medicale se poate face cu plata in rate catre cumparatorii prevazuti la art. 3 in urmatoarele conditii:
    a) avans de 15% din pretul de vanzare;
    b) rate lunare esalonate pe un termen intre 10 ani si maximum 15 ani, cu posibilitatea cumparatorului de a obtine acordarea unui termen de gratie de un an; cumparatorul poate opta pentru un termen mai mic de plata sau pentru achitarea anticipata.
    c) o dobanda anuala de minim 10% si comisioanele aferente, dobanda fiind stabilita la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, in functie de evolutia pe piata a dobanzii bancare.
    (2) In cazul in care cumparatorul nu plateste la scadenta 4 rate sau nu respecta clauzele contractuale, contractul de vanzare-cumparare se considera rezolvit de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara alta formalitate.

Art.13
(1) Terenul aferent spatiului medical se vinde o data cu acesta, daca este clarificata situatia sa juridica si daca sunt indeplinite conditiile legale. Pretul de vanzare al terenului aferent se determina potrivit art. 7.
    (2) Terenul a carui situatie juridica se clarifica dupa data vanzarii spatiului medical, cu exceptia celor care sunt proprietate publica a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale, va fi vandut cumparatorului spatiului, la cererea acestuia, prin negociere directa, la pretul stabilit conform art. 7.
    (3) Persoanele fizice sau juridice straine care indeplinesc conditiile art. 3 alin. (1) pot cumpara terenurile aferente spatiului medical numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute de lege.

Art.14
    Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea, sunt suportate de vanzator din bugetul propriu, iar in cazul incheierii contractului de vanzare-cumparare cheltuielile se deduc din incasarile obtinute.

 Art.15
   (1) Sumele obtinute din vanzarea spatiilor medicale, proprietate privata a statului, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se fac venit la bugetul de stat, dupa recuperarea cheltuielilor aferente vanzarii, efectuate de vanzator.
  (2) Sumele obtinute din vanzarea spatiilor medicale, proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, dupa recuperarea cheltuielilor aferente vanzarii, efectuate de vanzator, se fac venit la bugetul de stat in cota de 10%, diferenta fiind virata la bugetele locale respective, intr-un cont special, si utilizata pentru realizarea unor proiecte de interes public, aprobate de consiliile judetene sau de consiliile locale vanzatoare

Art.16
    (1) In situatia existentei mai multor furnizori de servicii medicale care detin impreuna un spatiu medical ce urmeaza sa fie vandut, daca unul dintre acestia si-a exprimat intentia de cumparare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita in scris de la fiecare codetinator exprimarea intentiei de cumparare sau nu a spatiului, care trebuie sa fie comunicata in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii comunicarii de la comisie.
    (2) In cazul in care nu toti codetinatorii cabinetului medical sau ai spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical doresc cumpararea, insa cel putin unul a solicitat ferm acest lucru, vanzarea se va face exclusiv catre solicitant pentru intregul spatiu detinut in comun.
    (3) In situatia in care doar unul dintre codetinatorii spatiului il cumpara, raporturile dintre cumparator si ceilalti codetinatori se stabilesc potrivit conventiei dintre acestia, conform legislatiei in vigoare.
    (4) In situatia in care mai multi codetinatori solicita cumpararea spatiului medical, respectivul spatiu se va vinde acestora in cote egale.

    Art. 17
    Comisia comunica solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere     a cererii, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii.


    CAPITOLUL III
    Vanzarea spatiilor medicale prin licitatie publica cu strigare

    Art.18
    Spatiile medicale nevandute in conformitate cu prevederile art. 7, altele decat cele aflate in situatia mentionata la art. 3 alin. (4), se vand prin licitatie publica cu strigare.

    Art. 19
    (1) Comisia va face public anuntul de vanzare a spatiilor prevazute in lista aprobata potrivit art. 4, in termen de 15 zile de la aprobarea acesteia.
    (2) Anuntul de vanzare va cuprinde:
    a) denumirea si sediul vanzatorului, precum si datele de identificare a spatiului supus vanzarii;
    b) locul, data si ora inceperii licitatiei;
    c) numele, prenumele si numarul de telefon ale persoanei desemnate sa dea relatii suplimentare;
    d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;
    e) garantia de participare la licitatie, constituita potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mica decat suma cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfasurarea procedurilor de vanzare a spatiului medical, inclusiv publicitatea si intocmirea raportului de evaluare;
    f) taxa de participare la licitatie.
    (3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitatie:
    A. pentru persoane juridice:
    a) copii de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala;
    b) scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca comerciala romana;
    c) dovada privind achitarea tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent;
    d) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care sa rezulte ca aceasta nu se afla in litigii, reorganizare judiciara sau faliment;
    e) declaratie  pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;
     f) imputernicire de la asociati pentru reprezentantul legal al persoanei juridice.
    B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:
    a) copie de pe actul de identitate;
    b) copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz;
    c) copie de pe certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;
    d) declaratie  pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu este beneficiarul unui alt contract de cumparare, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

    (4) Anuntul de vanzare se publica in unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de larga circulatie si se afiseaza la sediul vanzatorului, cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 15 zile inainte de data tinerii licitatiei.

    ART. 20
    (1) Licitatia are loc la data stabilita in anuntul de vanzare si este valabila daca s-au prezentat cel putin 3 ofertanti.
    (2) Pretul minim de pornire este cel stabilit de comisia de evaluare.
    (3) In cazul in care nu se ofera pretul minim de vanzare, licitatia va fi reluata dupa publicarea unui nou anunt de vanzare, in termen de 5 zile de la desfasurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile inainte de data tinerii celei de-a doua licitatii.
    (4) A doua licitatie este valabila daca s-au prezentat cel putin 2 ofertanti. În cazul in care nici de aceasta data nu se ofera pretul minim de vanzare din raportul de evaluare, comisia poate solicita participantilor formularea de oferte de cumparare cu plata in rate, la pretul stabilit de evaluatorul prevazut la alin (2) al art.7.

    CAPITOLUL 4
    Dispozitii tranzitorii si finale


 Art. 21
  Presedintii consiliilor judetene si primarii vor comunica lunar Ministerului  Internelor si Reformei Administrative si Ministerului Sanatatii Publice, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vanzare a spatiilor medicale, proprietate privata a statului, aflate in administrarea lor.

Art.22
   In localitatile in care exista un singur spatiu medical cu destinatia medicina de familie, acesta isi va mentine destinatia in cazul instrainarii.


Art.23
    (1) Instrainarea spatiilor si a terenurilor dobandite in conditiile prezentei ordonante de urgenta prin vanzare se poate face prin exercitarea dreptului de preemptiune.
    (2) Dreptul de preemptiune la instrainare a imobilelor prevazute la alin. (1) revine coproprietarilor, daca este cazul, si apoi proprietarilor vecini.
   (3) Proprietarul spatiului si terenului care urmeaza sa fie vandute este obligat sa incunostinteze Colegiul Medicilor din Romania sau Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, dupa caz, iar acesta va comunica in scris persoanelor prevazute la alin. (2) despre intentie, in termen de 15 zile de la data cand a fost incunostintat.
    (4) Titularii dreptului de preemptiune sunt obligati sa se pronunte asupra exercitarii acestuia in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii.
    (5) Dupa indeplinirea acestui termen, dreptul de preemptiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se considera stins.

  Art. 24
    (1) Spatiile medicale si terenurile aferente in care functioneaza unitati medicale infiintate si organizate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu completarile ulterioare si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 598/2001, precum si spatiile medicale prevazute la alin. (3) al art. 3, care apartin domeniului public al statului trec in domeniul privat al statului si in administrarea consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, repectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin hotarare a Guvernului, in conditiile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.
       (2) Inventarierea spatiilor prevazute la alin. (1) se face conform prevederilor legale in vigoare.
       (3) Spatiile date in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale in conditiile prevazute la alin.(1) nu pot fi instrainate, inchiriate sau folosite  de catre acestea pentru alte activitati decat in scopul desfasurarii activitatii medicale si/sau activitatilor conexe actului medical.


 Art. 25
   (1) Toate actele si procedurile realizate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, isi pastreaza valabilitatea.
   (2) Actele si procedurile incepute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2005, se finalizeaza cu resprectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 26
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 654 din 22 iulie 2005, precum si orice dispozitie contrara.

Art. 27
   Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala.

Art. 28
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU


21-03-2008, Vizualizari 6157
 Agentia Nationala de Presa Agerpres Stirile medicale sunt furnizate de Agentia Nationala de Presa "Agerpres", partenerul nostru pe sectiunea de Noutati si Stiri medicale.
 
 
 
Accept cookies Informare Cookies Site-ul ROmedic.ro foloseşte cookies pentru a îmbunătăţi experienţa navigării, a obține date privind traficul și performanța site-ului și a livra publicitate mai eficient.
Găsiți informații detaliate în Politica cookies și puteți gestiona consimțământul dvs din Setări cookies.