TOC si religia

29-12-2008
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Arsenie Boca:

Altă pricină, pentru care Biserica îşi opreşte fiii de la calea lătu­ralnică a spiritismului şi a vrăjitoriei de toate treptele, e şi aceasta: s-a băgat de seamă că practica spiritismului duce la nebunie. Făcându-se cercetare undeva, într-o casă de nebuni, s-a găsit că 70 de inşi la sută făcuseră spiritism. Cum se ajunge la nebunie e uşor de priceput: fiecare şedinţă se poate face numai dacă toţi cei din adunare se învoiesc să împrumute din ei o anumită putere nervoasă, trebuitoare spiritului de dincolo, care scrie sau vorbeşte printr-unul din cei adunaţi. Acela îşi pierde conştiinţa de sine în vremea şedinţei, cade în transă. împrumu­tarea puterii nervoase pe care o solicită spiritele spre a putea comunica dincoace e mai mult o învoire la jaf pe socoteala sănătăţii nervilor, jaf care duce, încetul cu încetul, pe unii mai repede, pe alţii mai târziu la a
ÎNVĂŢĂMINTELE REGILOR 69
nu se mai putea sluji de minte şi de nervi, căci tâlhărite de spirite slăbesc şi, oarecum zicând, îşi schimbă firea, încât toate le văd printr-un duh străin, altfel decât cealaltă lume normală. Aşa începe pe încetul să se arate nebunia, de cele mai multe ori fără de întoarcere.
Spre documentarea celor de mai sus aducem în sprijin cartea unui medic despre Ştiinţele oculte şi dezechilibrul mintal1. Cartea aceasta are meritul că aduce şi răspunsurile ocultiştilor, spiritiştilor şi a câtorva orientalişti de seamă. Toate sfaturile lor nu sunt decât strigăte de alarmă împotriva navalei mulţimii spre dezechilibrul mintal. Iată câteva răspunsuri la întrebarea: "Dacă ştiinţele oculte - faimoasa ştiinţă a binelui şi răului - pot duce la dezechilibrul mintal, sau nu?" Unul răspunde: "Nu cred că ştiinţele oculte, prin ele însele, duc la dezechili­bru mintal, dacă cel ce le studiază sau le practică nu are tare intelectua­le. Dar e un lucru sigur că mulţime de dezechilibraţi mintal sunt atraşi spre practicarea ştiinţelor oculte şi nu-şi găsesc în ele decât înrăutăţirea tulburării lor sau o temă pe care să delireze" (Prof. Alajovanine, p.92).
Iată răspunsul unei orientaliste (D-na H. Blavatsky): "Cele mai bune, cele mai puternice medii au suferit de pe urma experienţelor în sufletul şi în trupul lor. Amintiţi-vă moartea - vrednică de plâns - a lui Ch. FOrster, care s-a stins de nebunie furioasă într-un azil de alienaţi; aduceţi-vă aminte de Stade, care e epileptic, de Eglinton, primul mediu al Angliei din vremea noastră, care e atins de aceeaşi boală. Vedeţi ce viaţă a avut Douglas Home. Gândiţi-vă apoi la soarta tristă a sărmanu­lui Washington Irving. Iată în sfârşit şi pe surorile Fox, cele mai vechi medii, întemeietoarele spiritismului modern, după peste 40 de ani de "raporturi" cu "îngerii", ele au înnebunit fără lecuire, mulţumită acelor îngeri... Ştiinţa binelui şi a răului este plină de primejdii şi plină de curse" (p. 96).
Un spiritist încercat (Stanislas de Gnaita) atrage aminte: "Poţi vedea că nu tăgăduiesc cu prejudecată preţul spiritelor. Eu judec aspru doctrina - una din cele mai însemnate în general - numai pentru conse­cinţele la care duce în chip fatal: promiscuitatea psihică şi anarhia spi­rituală... Experimentatorul îndrăzneţ când vrea să intre în trupul lui îl poate găsi ocupat de o larvă, care s-a instalat acolo, a luat organele în
" ' Dr. Philippe Encausse, Sciences occultes et desequilibre mental, Paris, Payot, 1944, ed. II, 314p.
70
CĂRAREA ÎMPĂRĂŢIEI
stăpânire, s-a întărit ca într-o cetate, ca să spunem astfel. Sau el intră fără să fi putut da afară năluca; de aci nebunia, monomania sau, pe puţin, posedarea. Sau rămâne larva stăpână pe trup, ca pe un câmp de luptă: de aci înainte ea va vegeta în acest trup şi asta e idioţia (p.112).
Răspunsul acesta îndeamnă la o legătură. Odată Mântuitorul atrăgea aminte celor ce se izbăvesc de rele, că duhul cel rău (recunos­cut de noi prin muncirea unei patimi), fiind alungat de pocăinţa omului unită cu darul lui Dumnezeu, neavând acela unde petrece, mai ia cu sine alte şapte duhuri, mai rele decât sine şi se întoarce la casa de unde a fost alungat. Deci, dacă află casa curată, dar stăpânul - mintea, sufletul - umblă pustiu, plecat de-acasă prin cine ştie ce excursii astrale după informaţii, lăsând geamuri şi uşi deschise - că nu pot rămâne altfel - sigur că cele de pe urmă ale omului aceluia vor fi mai rele decât cele dintâi. Ar fi interesant de ştiut întocmai ce înţelegeau Sfinţii Părinţi, când îşi disciplinau ucenicii, deprinzându-i să-şi aibă necon­tenit sufletul întreg aeolea unde le era şi trupul şi să se împotrivească răpirii minţii afară din trup. Trebuie că aci e ceva mai mult decât sim­pla împrăştiere a fanteziei, care, nestăpânită, multă slăbire aduce.
Alt spiritist (Allan Kardec) răspunde cam aceleaşi: "Una dintre cele mai mari primejdii ale mediumităţii (însuşirea ce-o au unele per­soane de-a intra, chiar fajă voie, în legături cu spiritele - însuşire care e datorită unei inaderenţe nonnale a sistemului nervos la lumea reală) e obsesia, adică stăpânirea pe care anumite spirite o pot exercita asupra mediilor... Obsesia are trei trepte principale." obsesia simplă, fascinaţia şi subjugarea" (p. 116).
Un profesor (Laiquel-Lavastine) mai precizează şi alte laturi: "Studiul ocultismului... nu are nici un neajuns în ce priveşte sănătatea morală a celor echilibraţi. Dar se întâmplă că la baza acestor studii să stea o tendinţă anormală, sau chiar bolnăvicioasă. în acest caz ele pot fi vătămătoare. Cu atât mai mult aplicaţiile practice. Unele din aplicaţii sunt experimentele de disociere a personalităţii. Se poate înţelege de aci cât sunt de vătămătoare la subiectele a căror sinteză mintală e mai mult sau mai puţin insuficientă. Printre mediile existente se pot face trei grupe:
ÎNVĂŢĂMINTELE REGILOR 71
înşelătorii şi escrocii, care intră în jurisdicţia tribunalelor;
nebunii, care, într-un delir sistematic, fac spiritismul să inter-
vie ca un izvor de elemente noi;
inşii, de cele mai multe ori debili mintali, la care spiritismul
nu e decât pricina ocazională a apariţiei delirului.
"Spiritismul este prin urmare păgubitor, fiindcă înlesneşte izbuc­nirea delirului. Rolul psihiatrului este să arate neajunsurile şi primejdii­le sale" (p.l 18).
Cel mai răspicat strigăt de alarmă îl dă un magician şi orientalist englez (C. W. Leadbeater), în următoarele cuvinte: "Mijloacele cele mai înaintate de vrăjitorie (magie neagră) pot da viaţă elementelor arti­ficiale puternice, şi acest fel de viaţă este câteodată foarte rău. Dar ele­mentele acestea reacţionează cu o putere îngrozitoare asupra autorului lor, dacă persoana vizată se află, prin curăţia firii ei, la adăpost de înrâurirea lor. Aşa că povestea cu vrăjitorul sfâşiat de dracii pe care-i chemase nu-i numai poveste, ci poate avea o bază de adevăr.
Fac, foarte solemn, pe toţi atenţi, să nu se străduiască să deştep­te energiile acestea de temut, dacă nu sunt călăuziţi de un om încercat, căci am constatat personal, la ce urmări teribile se expune o persoană neştiutoare şi cu călăuză rea, când vrea să se joace cu aceste lucruri foarte serioase. A te arunca în experienţele acestea, tară să ai price­pere, este mult mai primejdios decât jocul unui copil cu nitroglicerină" (dinamită) (p.l 19).
Semuind "motivele" care ademenesc oamenii spre spiritism, dintre cele mai serioase sunt durerile nemângâiate pentru moartea câte unuia din familie; iar dintre motivele mai puţin serioase, curiozitatea şi naivitatea.
Normal ar fi ca cei rămaşi în viaţa aceasta să vrea să se refacă şi să se împace cu hotărârea cea mai presus de ei, care a orânduit aşa. Dar ei fac dimpotrivă: nu vor să se împace, se revoltă, nu vor să între­rupă legătura cu cei mutaţi dincolo, refuză a se mulţumi numai cu mijlocirea Bisericii pentru sufletul lor. Ei vor să treacă hotarul pus de Dumnezeu între cele două împărăţii ale vieţii sufletului. Neastâmpă-rareâ lor îi pune în conflict cu Providenţa divină; iar starea asta
72
CĂRAREA ÎMPĂRĂŢIEI
nenormală îi poate împinge până la dezechilibru mintal - sau, socotind întors, această neastâmpărare chiar dovedeşte dezechilibru latent, care abia acum se manifestă pe "motivul" unei morţi în familie.
Omul trebuie să aibă o cunoştinţă despre moarte şi viaţă; - şi pentru asta are şi vreme şi ocazii - pe urmă trebuie să-şi stăpânească durerea. Căci nestăvilind-o cu resemnarea şi cu împăcarea stării de lucruri, aşa cum acestea se deapănă de la începutul omului, iar pe deasupra, refuzând alinarea pe care o dă credinţa creştină, nu mai rămâne bietului îndurerat nimic care să-i ocrotească mintea sănătoasă. Dragostea mărginit înţeleasă înteţeşte şi prelungeşte durerea, care pri-cinuieşte obsesii şi îndrumă la spiritism; iar de acolo atârnă de sănăta­tea nervoasă câtă a mai rămas, unde să se sfârşească totul. Suntem de acord deci cu "dorinţa fierbinte" din concluzia unei teze de doctorat în medicină, ca: "Fiinţele deznădăjduite, împinse de naivitate, teamă sau nebunie, să nu mai fie ispitite la o experienţă costisitoare şi în acelaşi timp periculoasă pentru sufletul lor tulburat" (p.242).
Tot cu acest prilej se mai nimereşte o observaţie asupra spiritiş-tilor fără voie, sau mai bine-zis asupra celor posedaţi de spirite, mai mult sau mai puţin cu sau fără voia lor: sunt o seamă de oameni sănă­toşi la aparenţă, dar "lor le grăieşte duhul" multe prăpăstii. Aceştia simt într-înşii o a doua persoană, care vorbeşte cu ei ca atare şi, cu tim­pul, se trezesc total absorbiţi, de un atare duh, care se dă pe sine, ba "arhanghel", ba cutare sau cutare sfânt, ba chiar şi numele lui Iisus Hristos îl împrumută. In alte cazuri, când n-avem de-a face cu o per­soană înclinată spre credinţă, acea a doua persoană face pe unul din personajele mai de seamă ale istoriei. E limpede, fără exemplificări, că unitatea persoanei omeneşti s-a sfărâmat, cenzura raţiunii nu mai func­ţionează, tot conţinutul subsolului persoanei răbufneşte fără stăvilar; ne aflăm în faţa unei tragedii din câmpul patologiei nervoase.
23 comentarii
0
29-12-2008, ora 22:09
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
pARTEA asta e pt toc:
Tot cu acest prilej se mai nimereşte o observaţie asupra spiritiş-tilor fără voie, sau mai bine-zis asupra celor posedaţi de spirite, mai mult sau mai puţin cu sau fără voia lor: sunt o seamă de oameni sănă­toşi la aparenţă, dar "lor le grăieşte duhul" multe prăpăstii. Aceştia simt într-înşii o a doua persoană, care vorbeşte cu ei ca atare şi, cu tim­pul, se trezesc total absorbiţi, de un atare duh, care se dă pe sine, ba "arhanghel", ba cutare sau cutare sfânt, ba chiar şi numele lui Iisus Hristos îl împrumută. In alte cazuri, când n-avem de-a face cu o per­soană înclinată spre credinţă, acea a doua persoană face pe unul din personajele mai de seamă ale istoriei. E limpede, fără exemplificări, că unitatea persoanei omeneşti s-a sfărâmat, cenzura raţiunii nu mai func­ţionează, tot conţinutul subsolului persoanei răbufneşte fără stăvilar; ne aflăm în faţa unei tragedii din câmpul patologiei nervoase
0
29-12-2008, ora 22:14
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Daca TOC e pe baza asta fuga la duhovnic imbunatatit Ex BUSTENI, VALEA MARE si zilnic ACATISTUL MANTUITORULUI NOSTRU
IISUS HRISTOS
-------------*

(*modificat de admin)
0
30-12-2008, ora 10:36
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Multi isi revin din TOC si alte boli nervoase dar pt cei ce rezista pana la sfarsitul natural al vietii se poate considera mucenicie si asta insemna o cale spre rai.
0
30-12-2008, ora 10:39
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Imi cer scuze daca am jignit pe cineva.
0
30-12-2008, ora 11:11
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Eu nu cred ca a da informatie e ceva gresit.
0
30-12-2008, ora 11:23
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Ce am vrut sa spun e asta. Daca ai TOC exista o probabilitate mai mare ca zero ca langa tine sa fie un spiritist sau ghicitor in cafea sau. pe langa tine si care din neindemanare sa-ti trimita tie un spirit. Cum sa detectezi persoana cu pricina? Cartea asta iti spune cum:
-------------*
Cum detectezi persoana care face spiritism? Cand e cu spatele iti faci semnul crucii si daca tresare ca si cum ar fi lovita e ceva foarte aiurea. Daca ai detectat persoana stai departe. Eu am avut pe cineva care a spus ca vorbeste cu spiritele si imi amintesc cum pe drum am trecut pe langa o Biserica. Mi-am facut semnul crucii si respectiva persoana a stat casi cum ar fi fost lovita si a pornit cu gura.
SI FOARTE IMPORTANT. CINE NU IUBESTE TOC sa se duca la un duhovnic imbunatatit sa se trateze ca duhovnicii imbunatatiti vad spiritele rele si iti spun ce sa faci sa plece. Cine iubeste TOC sa nu se duca la un duhovnic imbunattatit. Duhovnicul acesta eu cred ca e imbunatatit. -----------*
Cata nu te mai plange ca pe tine te iubeste cineva sus.

(*modificat de admin)
0
30-12-2008, ora 11:59
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Daca TOC e de la un spirit, SCOPUL FINAL luptei acelui spirit este sa aduca deznadejdea si daca a adus deznadejde acel spirit a invins. Daca omul nu se dezdanajduieste spiritul a pierdut. PEntru a castiga spiritul incearca sa preia controlul omului prin acele ganduri si dandu-se pe sine cineva de sus. Acceptand sa vorbesti cu spiritul in gand iti disociezi personalitatea si poti cadea in belele. Nu vorbi cu nimeni in gand si nu accepta nici un gand. Fa invers decat te indemna gandurile rele daca poti. Ce urmeaza ajuta spiritul:
lipsa rugaciunii pentru asta iti da ganduri de blasfemie cand te rogi, tu nu esti pedepsibil pt ele.
lipsa mersului la biserica pentru asta iti da ganduri de blasfemie la Biserica
viata dezordonata mancare f multa peste masura pana nu mai poti, pacate f multe desfranare f multa si tot asa somn putin TV si Calculator mult
statul langa persoane ce fac spiritism

Ce ajuta omul
Mersul la duhovnic imbunatatit
Spovedirea si impartasirea
Stropeste-te cu apa sfintita
Viata ordonata cu pacate cat mai putine
Fugi de spiritism si altele
zilnic ACATISTUL MANTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS ---------*

Apropo, mai puneti si voi aici ce v-a ajutat
Psihanalistii care nu sunt curati pot prelua aceste spirite de la cei pe care ii trateaza si am auzit de psihologi care au avut de indurat.

(*modificat de admin)
0
30-12-2008, ora 21:37
Terapeut Niculae Nicuşor
Medicina naturista, complementara, alternativa
Terapeut Niculae Nicuşor
Pasadi, ai grija cand citezi un paragraf dintr-o carte, pentru ca trebuie sa il pui intre ghilimele si sa citezi neaparat autorul, editura si anul...pe deasupra, trebuie sa fi atent sa vezi daca nu cumva in carte nu scrie ca trebuie sa ai acordul editorului pt orice paragraf publicat pe internet!

In rest, iti multumesc mult pt acest subiect, este foarte interesant!

Numai Bine si un an nou plin de binecuvantari!
0
05-01-2009, ora 22:36
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Ce mai vreau sa specific e ca nu cred ca toate TOCurile vin de la cineva care face spiritism. Oricum parintele de la Valea Mare are si educatie de psiholog am inteles, ceea ce s-a intamplat e ca dupa ce am mers acolo mi-a scazut toc-ul in jumate.
0
10-01-2009, ora 21:51
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Si eu am auzit ca anumite medicamente pentru TOC dau dependenta si oamenii se pot lasa de ele doar prin internare la spital de dezintoxicare. Daca e cineva bolnav si chiar are nevoie de medicamente din astea sa nu ramana fara ele si sa ajunga la criza ca e f rau. Pt cei ce vor sa se lase cu grija.
0
10-01-2009, ora 21:58
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Cand luati medicamente mergeti pe google si cautati intai "NUMEMEDICAMENT side effect" si vedeti ce zice lumea.
0
12-01-2009, ora 16:36
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Am citit o poveste ca un calugar era muncit de ganduri. S-a dus la staret superior si i-a spus. Staretul l-a ascultat si i-a spus ca probabil trebuie sa plece din manastire. Trecand pe drum calugarul suparat se intalneste cu un duhovnic imbunatatit si acesta intelegand situatia ii spune, du-te inapoi ca o sa ma rog eu pentru tine si o sa fie bine. Calugarul s-a dus inpoi si asa cum i-a spus duhovnicul imbunatatit gandurile i-au trecut.
Si eu cred ca gandurile trec prin rugaciune.
0
12-01-2009, ora 18:17
Terapeut Niculae Nicuşor
Medicina naturista, complementara, alternativa
Terapeut Niculae Nicuşor
Gandurile pot fi inlaturate si prin rugaciune, dar cand suferi de un TOC avansat, majoritatea persoanelor prefera sa mearga la psihiatru! Asta este, fiecare recurge la solutia pe care o doreste si pe care o considera eficace 100%!

Numai Bine!
0
13-01-2009, ora 20:32
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Yoga e idolatrie surorilor si fratilor, Citit cartea sata neaparat, e f faina si iti arata diferenta intre yoga si ortodoxie si faptul ca ortodoxia e mult mult mult mai puternica ca yoga. Chiar mersul la yoga poate fi sursa de TOC cred eu: -------*

(*modificat de admin)
0
13-01-2009, ora 20:46
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Da, eu am scapat de TOC. In ultima perioada a luptei impotriva TOC am citit acatistul Sfintei Treimi dimineata si Acatistul Mantuitorului seara. Mai ziceam si Doamne iarta-mi pacatele, dezlega vrajile si alunga duhurile necurate pe pustiu sa se duca si la noi sa nu se mai intoarca dupa icose.
La un moment dat ce mi se intampla? Gandurile rele au inceput sa fie SISTEMATIC busite de ganduri bune.
De exemplu vine gandul rau si zice ocoleste calea asta ca sa nu fie rau. Imediat vine si gandul bun care zice e o prostie sa ocolesti si e de fapt f bine daca nu faci. Si tot asa.
0
13-01-2009, ora 20:54
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Da NICK, la sfarstul zilei fiecare face ce vrea.
0
13-01-2009, ora 21:14
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Hai sa va zic un vis desi visele nu trebuie bagate in seama decat daca se repeta de 3 ori. Dormeam eu intr-o noapte ZZZZZZZZZZZZ si dintr-o data ma trezesc intr-o sala mare nerecunoscuta ca de biblioteca si acolo niste mese colt la colt. Era semiintuneric, o veioza deschisa si atat. La mese oameni la care nu le-am vazut fetele. Imi vine un gand aici se face spiritism. Am zis aici e spiritism eu plec de aici si dau sa plec. Vad ca imediat o persoana se ridica de pe scaun si vine prin spatele mesei intr-un loc unde am vazut-o. Era persoana din anturaj care imi spusese ca a vorbit cu sufletele unor oameni departati din lumea asta. Imi spune ceva ce am inteles atunci dar am uitat oricum imi cerea rastit parca sa raman. Am zis ete adica nu vreau. Nu stiu ce s-a intamplat dar am vazut respectiva persoana cazand jos lata. O persoana pe care nu am vazut-o s-a dus la ea si a zis. A murit. M-am speriat. Oamenii care fac spiritism sunt foarte bolnavi spiritualiceste si cel putin noi oamenii nu trebuie sa dam in ei cu parul ci sa ne rugam pentru ei. Asa ca m-am rugat, Doamne te rog inviaz-o. Imediat aud un glas: A inviat. Apoi am plecat.
0
13-01-2009, ora 21:16
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Eu asa cred ca daca zici rugaciuni puternice precum cele 2 acatiste esti aparta si nu te mai pot ajunge nici spiritismele nici nimic.
0
14-01-2009, ora 10:45
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Cata pe tine te iubeste cineva sus fff mult. De ce nu zici cele 2 acatiste sau de ce nu te duci sa vorbesti si cu parintele Irineu de la Manastirea Antim din Bucuresti?
0
14-01-2009, ora 11:02
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Cine vrea sa se lase de medicamente sau orice adictiv sa nu se lase dintr-o data ca poate da de boala. Ce poate face este asta, io saptamana sa scoata 1/10 din pastila. Urmatoarea saptamana 2/10, a 5-a saptamana sa taie pastila in jumate si sa ia o jumatate, dupa aia sa scoata cate 1/10 pana ce nu mai are nimic de luat.
0
14-01-2009, ora 14:50
Terapeut Niculae Nicuşor
Medicina naturista, complementara, alternativa
Terapeut Niculae Nicuşor
;))))))))
0
21-01-2009, ora 13:58
pasadi97
Nu este medic/terapeut
pasadi97
Poate fi o pb ruperea pastilei.
0
03-02-2009, ora 07:33
gkjgjgkjg
Nu este medic/terapeut
gkjgjgkjg
intra draga pe--------*.Va fi fun o sa vezi. ada si sa dau un copy paste la ceva ce te priveste si pe tine:)if multumesc pt sfat dar nu vreau sa se repetete istoria de la tanacu:)fatza de ortodoxism am retineri fff mari.e una din cele mai nocive religii infiintata, parerea mea.o religie care imi place ar fi cea catolica.cat despre calugaritele si calugarii nostrii eu cred ca sunt niste oamneni sensbili, schizo care nu au mai facut fatza presiunilor cotidiene si s-au retras in munti lasand societatea in urma si imbuibandu-se cu fasole si ideologie pana au ajuns niste fanatici.m-am amuzat alaltaieri seara vazand niste specimene la tv care sustineam ca nu e bine sa avem insemnul fiarei adica cifra 666 in cifrul de la pasaport.poate coboara acum fiara in romania, ce ziceti, scarry huh?:)ai pareri eronate mai studiaza ca doar stim cu totii ca religia a fost instituita de oameni si ca e o politica menita sa tina in frau masele de oameni:)

(*modificat de admin)
Adaugă un comentariu / răspuns

Programari cabinete medicale, clinici Alege-ți medicul și fă o programare!
Peste 13000 de cabinete medicale își prezintă serviciile pe ROmedic.
15-04-2016, ora 10:25
Publicitate ROmedic
Administrator forum
Psihologi, psihiatri, psihoterapeuti
Recomandă un Psihoterapeut sau caută unul!
La-Psiholog.ro este un proiect ROmedic care vă prezintă peste 3900 de terapeuți din România. Avantajul acestui site este că pune mare preț pe recomandările pacienților. Găsiți prezentări detaliate ale serviciilor psihologice, citiți recomandări, vă puteți programa online. În plus, există o secțiune cu o mulțime de articole interesante și teste psihologice. Accesați site-ul
Din Biblioteca medicală vă mai recomandăm: